С обществено обсъждане в община Царево решават за изтеглянето на дългосрочен заем

Поканата за общественото обсъждане е лично от градоначалника инж. Георги Лапчев до местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на Община Царево за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Царево при следните параметри:
Размер на дълга – до 7 /седем/ милиона лева, валута на дълга – лева.
Целта е рефинансиране на съществуващ дълг и финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност:
Вид на дълга– дългосрочен дълг, поет чрез банков кредит или емисия на общински облигации.
Срок на дълга – 15 години с 2 години гратисен период.
Начин на погасяване на главницата – на годишни вноски след изтичане на гратисния период.
Начин на обезпечение на кредита – залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Царево, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „ а” до „ ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на Община Царево съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, б. “ б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Царево.
Други условия – без такси и комисиони по дълга.

Обсъждането ще се проведе на 20.03.2018г. от 14:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Царево.

Дора Мунчева