StrandjaNews

„Главен експерт“ в отдел „Сигурност и контрол в конвенционалната енергетика“

Министерство на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № Е-РД-16-587/30.09.2020 г. на министъра на енергетиката

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт“ в отдел „Сигурност и контрол в конвенционалната енергетика“, дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“.

2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол по отношение на техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти; изпълнението на задължението за набиране и съхраняване на резервите от горива, необходими за сигурно и непрекъснато снабдяване с енергия и прилагането на подзаконовите нормативни актове, издадени в изпълнение на Закона за енергетиката, като организира и провежда проверки в енергийните дружества. Контролира спазването на правилата за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и правилата за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения. Участва в разследване на причините за възникнали крупни аварии и груби технологични нарушения при експлоатацията на енергийни обекти. Изготвя отговори на постъпили сигнали, жалби и предложения в МЕ, свързани с техническата експлоатация на електроенергийни съоръжения. Участва в изготвянето на текущи отчети, справки, анализи, разработки и предложения от компетентността на главен експерт. Организира и участва в изпитни комисии при провеждане на проверка на знанията по Наредба №9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи на председателите на изпитни комисии и ръководителите по техническа експлоатация в енергийните дружества. Участва във ведомствени и междуведомствени комисии и работни групи за подготовка на нормативни актове, становища по тях и анализи.

3. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • образование: висше;
 • област на висше образование: Технически науки.
 • минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 4 години или III младши ранг.

4. Допълнителни умения и квалификации:

 • компютърна грамотност;
 • владеенето/ползването на чужди езици.

5. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.

6. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 1500 лева.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

7. Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест;
 • интервю.

8. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • писмено заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

9. Място и срок за подаване на документите:

документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Министерство на енергетиката на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, в срок от 14 дни от публикуването на обявлението (датата на публикуване се брои в посочения срок), телефон за контакти: 02/9263117.

Документите може да се подават и по електронен път на имейл e-energy@me.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

10. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерство на енергетиката.

Реклами

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

%d блогъра харесват това: