Нови противоепидемични мерки от 15 септември

Публикувано от

От 15 септември се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските градини и училищата.

В детските ясли и градини, при възможност, работата с деца трябва да се организира в една и съща група и с един и същи персонал. Работата на психолозите, логопедите и ресурсните учители в детските градини се организира индивидуално или в малки групи. Сутрешният прием на децата трябва да се осъществява през всички възможни входове на детските градини и ясли, по предварително изготвен график, с цел недопускане смесването на деца от различни групи.

Съгласно заповедта, от 15 септември в училищата и центровете за специална образователна подкрепа трябва да се спазва физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; между педагогическия персонал и между родителите и персонала.

Трябва да се въведе различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за отделните паралелки и класове и да се премине на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня.

Да се определи отделна класна стая за всяка паралелка; да се ограничат учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката, а за училищата с повече от 100 уюеници, приемът на учениците да се осъществява през повече входове Храненето в училище трябва да се осъществява по график, без струпване на ученици от различни паралелки.

До 14 октомври провеждането на родителски срещи в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа трябва да се осъществява от разстояние, а при необходимост от пряка комуникация – да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. Също така е необходимо провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

Напишете отговор