Община Слатина отвори програмата за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

Публикувано от

Столична община обявява възобновяването на приема на формуляри за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по Проект № BG16M1OP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда  2014 – 2020 г.

Втората покана за кандидатстване ще остане отворена до края на 2022 г. или до изчерпване на

финансовия ресурс по проекта, като при наличие на повече кандидати, ще бъдат приложени обявените критерии за класиране на кандидатите.

Заповядайте в удобно за Вас време да получите формуляр за кандидатстване в сградата на СО – район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ №67, партер, стая 110 от понеделник до петък, 9.00 ч. – 16.30 ч. или за повече информация на тел: 02/ 872 00 29.

Напишете отговор