StrandjaNews

Одобрени са проектите на две споразумения за осигуряване участието на България в Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19

Правителството одобри проект на Споразумение за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд (ПЕГФ) в отговор на COVID-19 и проект на Споразумение за гаранция при първо поискване между държавите членки-гаранти и Европейската инвестиционна банка, като упълномощи министъра на финансите да ги подпише от името на страната ни.
Двете споразумения се сключват във връзка с участието на България в Паневропейския гаранционен фонд, който е част от цялостния пакет от мерки на Европейския съюз (ЕС) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за минимизиране на икономическите последици на пандемията от COVID-19.
Създаването на ПЕГФ е одобрено от Европейския съвет на 23 април 2020 г. Фондът ще бъде в размер на 25 млрд. евро и има за цел да предоставя гаранции по операции на ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в подкрепа на малки и средни предприятия, предприятия със средна капитализация и корпорации за справяне с кризата. Очаква се Фондът да мобилизира до 200 млрд. евро допълнителна целева ликвидност и краткосрочна капиталова подкрепа за европейската икономика.
Фондът ще се финансира от държавите-членки на ЕС („участващи държави-членки“) и ЕС, като приносът им ще бъде под формата на неотменими, безусловни гаранции при първо поискване, които ще покриват загубите и свързаните с тях разходи, възникнали в изпълнение на операции, финансирани от ЕИБ и ЕИФ. В него могат да участват и институции на ЕС или на държавите-членки. В рамките на Фонда ЕИБ и ЕИФ ще предоставят директно финансиране или гаранции за високорискови операции и крайни бенефициери в участващите държави-членки, които са жизнеспособни в дългосрочен план, но изпитват затруднения поради икономическото въздействие на пандемията от COVID-19.
Приносът на участващите държави-членки в ПЕГФ се урежда със споразумение за принос, което се сключва между съответната участваща държава-членка и ЕИБ. В него се определя финансовият принос, критериите за допустимост, първоначалният избор на продукти, които ще се гарантират по линия на Фонда, нивата на риска, който ще се поема от ЕИБ и ЕИФ, начисляваните такси и лихви във връзка с управлението на Фонда и плащанията по операциите. Размерът на приноса на всяка участваща държава-членка в ПЕГФ се определя като процент от общия размер на фонда (25 млрд. евро), съответстващ на дела на държавата членка в капитала на ЕИБ. Делът на България в капитала на ЕИБ е в размер на 0,21 %, и съответно гаранцията, която България ще предостави на ПЕГФ е в размер на 51 251 027,24 евро (100 238 296,60 лева). Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., приет на 26 юни 2020 г., е предвидено предоставянето на държавна гаранция във връзка с участието на България в Паневропейския гаранционен фонд, в размер до левовата равностойност на 51 251 027,24 евро, чрез сключването на споразумение за гаранция при първо поискване с Европейската инвестиционна банка в контекста на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19.
 

Реклами

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

%d блогъра харесват това: