Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. (ПМДРА 2021 – 2027 г.) бе официално изпратена на Европейската комисия

Публикувано от

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. (ПМДРА 2021 – 2027 г.) бе официално изпратена на Европейската комисия  след проведени две обществени обсъждания и 9 заседания на Тематичната работна група по разработване на програмата.

Европейската комисия може да направи коментари в срок от 3 месеца от датата на представяне на програмата и да я одобри не по-късно от 5 месеца след датата на първото ѝ представяне.

Проведени бяха и обществените консултации, като преди изпращането програмата е била официално одобрена и от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, и от Министерския съвет.

Общият бюджет на ПМДР 2021 – 2027 г. е 115 298 345 евро или 225 500 504 лева безвъзмездна финансова помощ  като от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EФМДРА) е в размер на 84 944 698 евро или 70% от общия бюджет, а националното съфинансиране е 30 353 646 млн. евро или 30% от бюджета на Програмата.

Целта на финансовата подкрепа е да се постигне развитие на конкурентоспособността, устойчив, модерен сектор „Рибарство“ чрез укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности, производство на аквакултури и преработка на продукти. За постигане на тази цел предприятията ще бъдат подпомогнати да инвестицират в повишаване на енергийната ефективност, дигитализацията и диверсификацията на производството. През програмен период 2021 – 2027 г. фокусът е насочен и към насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет, осъществяване на контрол и правоприлагане в областта на рибарството, включително борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

Част от парите ще бъдат използвани за повишаване качеството на събиране на данни, с цел вземане на информирани решения.

 Друг основен акцент по ПМДРА 2021 – 2027 г. е защитата и възстановяването на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми. По програмата ще се подпомагат и инвестиции в устойчива синя икономика в крайбрежните и вътрешните райони, както и ще се насърчава развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури. Важен аспект от прилагането на ПМДРА 2021 – 2027 г. е и повишаване на знанията за морската среда и разширяване на морското наблюдение.

Изпълнението на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. ще допринесе за прилагането на Общата политика в областта на рибарството, както и на Морската политика на Европейския съюз.

Източник: https://www.mzh.government.bg/bg/

fishing boats, рибарски лодки

Напишете отговор