Публично предлагане на ценни книжа на регулиран пазар ще се извършва само след публикуване на одобрен от КФН проспект, реши парламентът

Вашият коментар