Условия за ползване

Общи условия

Прочетете внимателно тези условия!

1. Настоящият документ (“Условията”) регламентира правилата за използване на интернет сайта strandjanews.com (“Сайта”) от всеки потребител (“Вие”, “Ви”, “Вас”, “Вашите”) на Сайта, без оглед на това дали използва Сайта в качеството на физическо лице или в качеството на представител на юридическо лице. Сайта е собственост на АРТВЕДИЯ ЕООД (“ARTVEDIA”, “Ние” , “Нас”, “Нашия”, “Нашите”).

2. С използването на Сайта, Вие се съгласявате с Условията и правно се обвързвате с тяхното спазване. Условията влизат в сила от момента на първата употреба на Сайта и сa правно обвързващи за всеки потребител на Сайта, включително и за потребителите предоставящи съдържание и информация под формата на текст, звук, видео, аудио, визуални изображения, програмен код и други форми съдържащи информация, без изключение.

3. За целите на този документ, думите “материали” и “материалите”, обхващат всяка форма съдържаща информация, без изключение, както и информация под формата на текст, аудио, видео или комбинация от тези форми, графики, други видове изображения, данни и др.

4. Ако не сте съгласни с Условията, моля не влизайте и/или не използвайте Сайта.

5. Ние си запазваме правото да променяме Условията по всяко време, по каквато и да е причина, или без причина, без предварително да Ви уведомяваме. Съветваме Ви да проверявате Условията регулярно. Промените в Условията влизат в сила от момента на тяхното публикуване и предполага , че вие по презумпция се съгласявате да бъдете правно обвързани с Условията така както са актуализирани и допълнени. Условията се тълкуват и регулират в съответствие с Българското законодателство. Всяка клауза в Условията, противоречаща на българските закони, се счита за невалидна и трябва да се разглежда отделно и да се разбира като заличена от Условията. Нищожността на отделна клауза не прави Условията невалидни. Всички останали клаузи в Условията остават в сила.

6. Материалите в сайта, както и имената и изображенията идентифициращи ARTVEDIA и/ или Сайта, трети страни и техните услуги и продукти, са обект на авторски и сродни права, права върху дизайн и търговски марки. Никоя част от Условията не може да се тълкува и/ или разбира като даване на право за използване на материали, имена, изображения и всяка друга форма на информация от Сайта. Даването на такива права става с изрично, писмено и адресирано индивидуално към потребител на сайта разрешение от ARTVEDIA.

7. Вие се съгласявате да ползвате, съхранявате, изтегляте, копирате и модифицирате журналистически материали от сайта или части от тях, единствено и само за нетърговско лично ползване. Всеки друг начин на ползване е в нарушение на Условията. Забранено е каквото и да е събиране, извличане и употреба на лични данни, метаданни и информация от сайта, по какъвто и да е начин, за каквито и да е цели, както и използването на програмен код и/или изкуствен интелект за тяхното извличане, анализ или обработка без изричното съгласие на ARTVEDIA.

8. Вие се съгласявате да използвате Сайта само за законни цели и със законни средства включително използването на законно притежавана операционна система и софтуер за достъп до и за преглед на сайта, както и да не нарушавате и/ или ограничавате правата на други лица. Нарушаването на тези условия води до автоматична загуба на правата Ви в качеството на потребител на сайта произтичащи от Условията.  Забранено е публикуването на материали с незаконно, обидно, заплашително , дискриминационно или пряко подтикващо към насилие съдържание. Подобно съдържание ще бъде премахвано от администраторите на Сайта.

9. Вие се съгласявате да не използвате материали от сайта за търговски цели без изрично писмено съгласие от ARTVEDIA.

10. Събирането на лична информация, с която би могло да се идентифицира даден ползвател на Сайта, включително имена на акаунти от сайта е абсолютно забранено.

11. Вие се съгласявате да не използвате Сайта за отправяне на търговски предложения към трети лица и/или потребители на Сайта, освен в определените за тази цел секции и страници на Сайта, след изричното писмено съгласие на ARTVEDIA.

12. С използването на сайта, Вие потвърждавате, че имате навършени 18 години или сте еманципиран непълнолетен или имате разрешение от родител, или на настойник да използвате Сайта. С използването на Сайта Вие потвърждавате, че разбирате и приемате Условията. Използването на Сайта за журналистически цели става с предварителна писмена заявка и писмено разрешение от нас.

13. С предоставянето на какъвто и да е вид и под каквато и да е форма информация и материали на ARTVEDIA, чрез сайта или чрез каквато и да е друга форма на комуникация с ARTVEDIA,  Вие се съгласявате да предоставите на ARTVEDIA за разпространение в цял свят, безплатно, безсрочно, прехвърлимо и неотменимо , неексклузивно право и разрешение за използване, възпроизвеждане, модифициране, излъчване, редактиране, променяне, монтиране, адаптиране, превеждане, споделяне, дублиране или субтитиране на всички езици, създаване на всякакви производни материали, публикуване, разпространение, предоставяне за обществено ползване, съхраняване, продажба,  изпълнение, показване пред публика и упражняване на всички авторски права и права за разгласяване на предоставените от Вас материали и информация или части от тях, или в цялост или в комбинация с всички или други предоставени на ARTVEDIA ваши материали или информация или тяхна адаптация или техни производни и правото те да бъдат включени във всяко друго произведение , аудио, визуално или аудиовизуално в каквато и да е медия, платформа или друго средство, за целия срок допустим от закона и за всички права, които съществуват относно предоставените от Вас материали и информация.

14. С изпращането на материали и информация на ARTVEDIA, чрез Сайта или по какъвто и да е друг  начин, Вие декларирате и гарантирате, че те са лично оригинално произведение, че са законни, че  притежавате всички необходими права за тяхното разпространение, че имате разрешение от всеки един от носителите или възможни носители на права, че имате разрешение от физическите лица, които могат да бъдат идентифицирани в материалите, да използвате техните имена и/или данните и изображенията на всяко идентифицируемо лице във връзка с използването на дадената от Вас информация и материали за целите споменати по-горе, по начина определен от Сайта и Условията, и декларирате и гарантирате , че не се дължи никакво заплащане от страна на ARTVEDIA към Вас или друго лице за употребата по-какъвто и да е начин на тези материали и информация.

15. С публикуването и/или изпращането на материали до нас Вие се съгласявате, че се отказвате от всякакви материални права над вашите материали с цел да бъдат публикувани и използвани по уговорените в Условията начини.

16. Вие се съгласявате, да освободите, защитите и обезщетите АРТВЕДИА ЕООД, нейни представители и/или партньори от каквато и да е отговорност в случай на загуба, щета, разход, търсене на отговорност , претенция, иск или отговорности (включително правни такси и други разходи), които могат да възникнат в резултат на Ваше нарушение на Условията. ARTVEDIA запазва своето право да предприеме специална защита и действия, въпреки споменатото по-горе задължение за обезщетение от Ваша страна, за което Вие оставате напълно отговорен.

17. При нежелание да предоставите споменатите в Условията права и гаранции, не изпращайте свои материали до Нас.  Ние си запазваме правото да откажем или да премахнем всеки материал изпратен до Нас, без предизвестие и обяснение, както и да предприемем действия срещу всеки потребител и/или техен акаунт , със или без причини, или по всяка причина , без да искаме предварително съгласие и без предизвестие.

18. Ние не носим каквато и да е отговорност за щети, преки или косвени, възникнали при използването или не използването на Сайта, произтичащи от договор, небрежност или друго действие свързано с използването на информация, съдържание или материали от Сайта, наши продукти или услуги. Ние предоставяме информация основно за лични нужди, всяко друго ползване на информация от сайта се урежда с допълнително индивидуално писмено споразумение между вас и АРТВЕДИА ЕООД. Ние не даваме никаква изрична гаранция или подразбираща се по закон,  относно качеството, годност за определена цел, липса или наличие на нарушения и/или съвместимост и др. на предоставените от нас услуги и продукти, в това число информация и материали. Ние не даваме гаранция за точността и валидността на публикуваната в сайта информация, но се стараем до колкото е възможно тя да бъде точна и валидна. Ние не даваме гаранция, че функциите на Сайта ще бъдат постоянни или без грешки, че грешки в Сайта ще бъдат отстранени или, че ARTVEDIA  или сървърите на които е качен сайта или отделна информация показана на сайта са свободни от вируси и/или грешки в програмните кодове, чрез които Сайта или сървърите функционират. Ние не носим отговорност за щети причинени от неправилно функциониране на Сайта или неправилна употреба.

19. Мненията на потребители, автори, партньори или доставчици на информация в сайта не са мнения на АРТВЕДИА ЕООД или нейни представители, а мнения на отделни членове на обществото. ARTVEDIA не носи отговорност и се разграничава от всякакви мнения публикувани на Сайта. Ние не носим отговорност за предоставените на Сайта линкове , тяхното изработване и тяхното съдържание, както и за точността на информацията или функционалността на сайтовете, към които тези линкове препращат потребителите.

20. Личните данни събирани от нас, чрез Сайта или по друг законен начин, се третират в съответствие с Българското законодателство. Ние си запазваме правото да събираме, обработваме и анализираме лични данни за изследователски, статистически и търговски цели в съответствие с нуждите на ARTVEDIA за осъществяване на търговска дейност и предоставяне на услуги и/или продукти срещу заплащане, както и за защита от незаконни действия спрямо Нас и за правилното и по-доброто функциониране на Сайта и сайтовете собственост на АРТВЕДИА ЕООД.  

21. С използването на Сайта и предоставянето на лична информация по какъвто и друг начин на ARTVEDIA, Вие се съгласявате да публикуваме или предоставяме тези данни на трети лица, по начин който не позволява засегнатите лица да бъдат идентифицирани, освен случаите когато подобна идентификация и предоставяне на информация е разрешена или задължителна по закон, или от Вас. Ние си запазваме правото да публикуваме Вашите имена във връзка с Ваши материали ако решим за необходимо и можем да се свържем с Вас по различни причини.

22. Ние гарантираме, че вашите данни са защитени срещу нерегламентирано използване доколкото такива гаранции и средства за защита са ни вменени като задължение по закон, но Вие признавате, че не може да се гарантира абсолютна сигурност при трансфера на данни чрез интернет или тяхното съхраняване на устройства свързани с интернет. Следователно Вие изпращате на АРТВЕДИА ЕООД лични данни, единствено на Ваша пълна и лична отговорност. Ние не носим отговорност за данни (лични или други)  изпратени до Нас, във връзка с инциденти възникнали по време на изпращането им, включително тяхната загуба, кражба или незаконен достъп и/или  употреба от трето лице.

23. За услуги или данни предоставяни от или на трети лица, от или до Вас, чрез линк на Сайта или други способи и средства посредством Сайта, Вие и третото лице носите пълната отговорност за изпращането, събирането, обработването, съхранението и защитата на лични или други данни, изпратени от или до Вас , към или от трето лице, или публично оповестени от Вас или трето лице на нашия Сайт. Ние не носим отговорност за лични или каквито и да било данни, обменяни между Вас и трето лице, или тяхното публикуване от Вас или трето лице, чрез средствата и услугите предоставени на Сайта, както и за тяхното оповестяване  от Вас и/или от трети лица посредством други начини и/или медии.

24. Имате право да изисквате информация и детайли от Вашите лични данни да бъдат поправени или изтрити, чрез отправяне на запитване до посочения от нас e-mail адрес, след което ще получите инструкции как официално да отправите своето искане към нас.  Ние не носим отговорност и нямаме задължение да изтриваме или поправяме данни и информация публикувана в сайтове, които не са собственост на ARTVEDIA. Вие се съгласявате, че кореспонденцията осъществена чрез e-mail до Нас, се счита за официална кореспонденция и  сама по себе си се счита за документ доказващ наличието и съдържанието на тази кореспонденция.

25. Условията са на български език. Вие се съгласявате, че при наличие на конфликт или неяснота между българската версия и  такава на чужд език, предимство има българският вариант на Условията.

26. Всички спорове между Вас и ARTVEDIA свързани с правата и задълженията произтичащи от Условията или от закон, ще се уреждат само и единствено според Българското законодателство и от българските съдилища.