5406 проверки са направени от служителите на държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите

Публикувано от

5406 проверки са извършени от служителите на държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите за периода от 19.07.2022 до 21.07.2022 г. Съставени са 84  акта и 31 констативни протокола.

Горските инспектори страната са извършили общо 3 122 проверки по спазване на законодателството, проверени са 276 обекта за складиране, преработване и транспорт на дървесина, 485 обекта за добив на дървесина, 1 067 превозни средства, 173 риболовци и 1 121 физически лица.

В резултат на осъществените дейности са съставили общо 31 констативни протокола и 58 акта за установени административни нарушения по Закона за горите. Установените с актове нарушения са за добив на дървесина от немаркирани дървета, съхранение на немаркирана дървесина и липса на превозен билет, и с нефункциониращи GPS – устройства на превозните средства, също така неотговарящи на нормативните изисквания системи за видеонаблюдение на обектите за складиране, преработване и експедиране на дървесина, несвоевременно вписване на превозни билети за постъпила дървесина в електронните дневници на обектите, извършващи дървопреработване и търговия с дървесина, както и извършване на любителски риболов без риболовен билет.    Задържани са 8 пространствени кубически метра дърва за огрев, три моторни превозни средства и един инструмент за добив на дървесина.

На 19 юли 2022 г. горските инспектори са извършили проверка на място за складиране, преработване и експедиране на дървесина, намиращ се в местността „Попска река“, в гр. Копривщица. Констатирали са, че от общо 4 вход-изхода на обекта само един е с подсигурена камера за постоянно видеонаблюдение, на другите три е нямало наличие на такава система, както и че липсват записи от камерата за последния един месец, за което не е уведомена РДГ-София . Служителите от ИАГ са съставили констативен протокол и акт за установено административно нарушение по Закона за горите.

На 19 юли 2022 г. горските служители от РДГ-София и Югоизточно държавно предприятие – Благоевград са извършили проверка в два обекта за добив на дървесина в държавни горски територии на община Копривщица. Констатирани са нарушения в едното насаждение, за което са съставени два акта на лицензирания лесовъд. При извършване на проверка в информационната система на ИАГ за транспортиране на дървесина от двете насаждения се оказва, че има издадени превозни билети на товарно превозно средство, което е направило по един курс до всяко от тях. Според  данните от GPS-устройството между двата курса камионът е направил престой за около час в друго насаждение общинска собственост. По случая е съставен констативен протокол, събраните материалите са изпратени до Районна прокуратура – Пирдоп и работата по него продължава.

На 20.07.2022 г. служители от РДГ-София са извършили проверка на насаждението, в което е установен едночасовият престой на превозното средство, транспортиращо дървесина от горските територии на община Копривщица.  Проверяващите са констатирали липса на дървесина от обособените временни складове общинска собственост, възлизаща на 795 пространствени кубически метра дърва за огрев. По случая са съставени 3 акта за установени административни нарушения по Закона за горите. По случая е сигнализирана Районна прокуратура – Пирдоп.

На същата дата в друг обект за добив на дървесина, стопанисван от община Копривщица, служители от ИАГ са установили липса на 72 кубически метра дървесина от бук, която съобразно изготвените и регистрирани в информационната система на ИАГ документи, следва да е налична на обособените временни складове на насаждението. В хода на проверката на същия обект инспектиращите са констатирали и сеч на дървесина от общинска горска територия без позволително за сеч, с общ размер 17,60 кубически метра. За констатираните нарушения са съставени 3 акта на виновните длъжностни лица и констативни протоколи с разпореждания за уведомяване на компетентните органи.

За същия период от време три екипа горски служители са проверили общо 211 превозни средства, натоварени с дървесина, на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. В хода на проверките не са констатирани нарушения.

През посочения период служителите в държавните предприятия са извършили общо 2 284 проверки по чл. 163 от Закона за горите. Проверките са на: 938  обекта за добив на дървесина, 959 превозни средства,  13 ловци, двама риболовци и 372  други физически лица. Съставени са 26  акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите. Задържани са 49,90 пространствени кубически метра дърва и три килограма недървесни горски продукти. В района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Видин“ постъпва сигнал по тел. 112 за намерена блъсната от моторно превозно средство сърна. Съставен е констативен протокол с неизвестен извършител.

trees

Източник: Министерство на земеделието и горите

Напишете отговор